CONSTRUCTION - TRADING - ENGINEERING

FLENDER

HỘP GIẢM TỐC HÀNH TINH
Hộp giảm tốc hành tinh Flender PLANUREX 3 cung cấp danh mục thiết bị bánh răng hành tinh hoàn chỉnh, được tiêu chuẩn hóa hoàn toàn, kết hợp với thời gian giao hàng ngắn trên...
HỘP GIẢM TỐC BÁNH RĂNG TRỤ NGHIÊN VÀ BÁNH RĂNG CÔN
Hộp giảm tốc bánh răng côn và xoắn ốc FLENDER® cho đến nay là hộp giảm tốc bánh răng công nghiệp toàn diện nhất trên thế giới. Nó bao gồm một loạt các hộp giảm tốc vạn năng, các...